Masz pytania? Zadzwoń!

(+48) 690 800 780 | Pon-Pt. 9-16

Cera­mika Bole­sła­wiec to tale­rze z Duszą każ­demu został poświę­cony czas na poma­lo­wa­nie, ręczne stwo­rze­nie uni­kal­nego wzoru, zato­pio­nego w szkli­wie które zabez­pie­cza malo­wi­dło i nadaje poły­sku.
Tale­rze wyko­nane z wyso­kiej jako­ści cera­miki dosko­nale pod­kre­ślają wyjąt­ko­wość chwil spę­dza­nych przy wspól­nym stole. Pięk­nie deko­ro­wane tale­rze w połą­cze­niu z gustow­nymi pół­mi­skami, sosjer­kami czy sztuć­cami two­rzą efek­towne nakry­cie stołu. Cera­mika Bole­sła­wiec wpro­wa­dza mnó­stwo opty­mi­zmu i pozy­tyw­nej ener­gii, dodaje jadalni wyra­zi­sto­ści i jest cie­ka­wym uroz­ma­ice­niem nakry­cia stołu. Po obie­dzie przy­cho­dzi czas zmy­wa­nia w zmy­warce to prze­waga nad tale­rzami z por­ce­lany. Miło­śni­kom sub­tel­nych deko­ra­cji z pew­no­ścią przy­padną do gustu mini­ma­li­styczne stem­pel­kowe zdo­bie­nia. Jeśli chcemy spra­wić komuś pre­zent pięk­nym upo­min­kiem lub w wyra­zi­sty spo­sób ude­ko­ro­wać stół, warto zasta­no­wić się nad przy­ku­wa­ją­cymi spoj­rze­nia moty­wami flo­ry­stycz­nymi, fol­ko­wymi lub żywą kolo­ry­styką zastawy sto­ło­wej.
Kla­syka to okrą­głe tale­rze obia­dowe. Tale­rze kwa­dra­towe, tale­rze pro­sto­kątne, tale­rze do shuhi to pro­po­zy­cja połą­cze­nia nowych kształ­tów z kla­sycz­nymi deko­ra­cjami Cera­miki Bole­sła­wieckiej.
Wytrzy­małe i sta­ran­nie wyko­nane tale­rze obia­dowe, dese­rowe, śnia­da­niowe posłużą w kuchni przez wiele lat, sta­no­wiąc pod­stawę efek­townego nakry­cia stołu.