Masz pytania? Zadzwoń!

(+48) 690 800 780 | Pon-Pt. 9-16

O nas

 

 

  Gale­ria Pol­skiej Cera­miki Bole­sła­wiec Warszawa przy Ale­jach Jero­zo­lim­skich 49 jest cer­ty­fi­ko­wa­nym dys­try­bu­to­rem wyro­bów cera­micz­nych pro­du­ko­wa­nych przez Zakłady Cera­miczne " Bole­sła­wiec” w Bole­sławcu oraz Cera­miki Galia.

  Ser­wis sku­pia wszyst­kich Arty­stów, któ­rych ręcz­nie robione dzieła two­rzą nie­sa­mo­wite kolek­cje, skła­da­jące się na tra­dy­cję i jakość wyra­bia­nia cera­miki, z któ­rej sły­nie Bole­sła­wiec.

  To prze­strzeń, w któ­rej wszy­scy twórcy cera­micz­nej sztuki ”hand made” uka­zują swoją pasję, poka­zu­jąc rze­czy wyjąt­kowe, zupeł­nie nie­zwy­kłe.

             technika stempelkowa             ręczne zdobienie

   

 

  Pre­zen­tu­jemy około 70 deko­ra­cji Ceramiki Bolesławiec w róż­no­rod­nych kształ­tach na każdą moż­liwą oka­zję.

  To deko­ra­cje kla­syczne, arty­styczne i deko­ra­cje uni­ka­towe. To cera­miczne fili­żanki, spodki, czaj­niki, cera­miczne dzbanki, cukier­niczki i znacz­nie wię­cej, gdyż znajdą się u nas rów­nież ręko­dzieła z brązu, pia­sku i zie­leni gra­ni­to­wej.

  Wła­śnie u nas dobie­rzesz wyjąt­kową zastawę na spe­cjalną uro­czy­stość lub też znaj­dziesz dla kogoś ręcz­nie robiony poda­ru­nek, który sta­nie się czymś zupeł­nie uni­kal­nym i nie­po­wta­rzal­nym.

  Cera­mika z Bole­sławca z naszego sklepu inter­ne­to­wego to także coś wię­cej – nawią­za­nie do ludo­wych tra­dy­cji, które zawsze w este­tyczny spo­sób przy­po­mi­nają o naszych korze­niach i histo­rii.

  Uni­kalny cha­rak­ter ręko­dzieł z Bole­sławca spra­wia rów­nież, że ide­al­nie dobie­rzesz każdą cera­miczną deko­ra­cję do wystroju swo­jego wnę­trza – nie­za­leż­nie od tego, czy sta­wiasz na kla­syczne, czy iście nowo­cze­sne, moder­ni­styczne prze­strze­nie.

 

 

  Nasze cera­miczne ręko­dzieła to przedmioty, które sku­piają uwagę i w któ­rych tkwi nie­zwy­kła magia, gdyż wyko­nane są z nie­zwy­kłą pie­czo­ło­wi­to­ścią, zwią­zaną z miło­ścią do sztuki „hand made”.

  Moż­li­wość two­rze­nia tak pięk­nych, cera­micz­nych wyro­bów, ręcz­nie for­mo­wa­nych, malo­wa­nych i zdo­bio­nych, wynika rów­nież z wiel­kiej wyobraźni wszyst­kich arty­stów, któ­rzy

  wła­śnie tu Bole­sła­wiec- piękno z gliny swoje wyobra­że­nia mogą prze­kuć w coś naprawdę nad­zwy­czaj­nego i real­nego. Co jesz­cze nas wyróż­nia?

  Obok naszej uni­ka­to­wej oferty, każ­dego dnia możesz liczyć na rze­tel­ność i zaan­ga­żo­wa­nie naszych pra­cow­ni­ków.

  Bole­sła­wiec- piękno z gliny to wyjąt­kowe, cera­miczne ręko­dzieła, ale także to, co dzi­siaj nie­zwy­kle ważne – Twoja wygoda powią­zana z szyb­kimi i przy­ja­znymi zaku­pami.

           Freta 14 Warszawa

Wersje językowe
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl