Masz pytania? Zadzwoń!

(+48) 690 800 780 | Pon-Pt. 9-16

Regulamin Konkursu Słodki wrzesień z Ceramiką Bolesławiec

 

Regulamin konkursu Słodki wrzesień z Ceramiką Bolesławiec

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook jest firma Twój Sklep Wojciech Czubaczyński z siedzibą w Warszawie (602-352) przy ulicy Szczęśliwickiej 6, REGON: 014889014, NIP: 522-177-54-46 (dalej „Organizator”).

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Twój Sklep Wojciech Czubaczyńskiul z siedzibą w Warszawie (602-352) przy ulicy Szczęśliwickiej 6, REGON: 014889014, NIP: 522-177-54-46 (dalej „Fundator”).

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

5. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.

6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

7. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.II. Uczestnik konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu.

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie; 

f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

g) Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny.III. Nagrody dla Uczestników

1. Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w konkursie są towary wymienione w treści Konkursu opublikowanego na portalu Facebook, na profilu e-manufaktura.com ceramika artystyczna Bolesławiec.

2. Nagrodzone zostaną 3 osoby. Osoba która zamieści zdaniem organizatora najciekawsze zdjęcie otrzyma główną nagrodę w postaci „ bolesławieckiego zestawu 1”: kubek GU1105DEK166A, talerz GU814DEK166A, miskę GU971DEK166A. Pozostałe dwie osoby otrzymają: „ bolesławiecki zestaw 2 za miejsce drugie ”: kubek GU872DEK166A, talerz GU814DEK166A oraz miskę GU1836DEK166A, „ bolesławiecki zestaw 3 za miejsce trzecie ”: kubek GU912DEK166A, talerz GU814DEK166A oraz miseczkę GU1950DEK166A.

 

IV. Miejsce, czas i zasady Konkursu

1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu e-manufaktura.com ceramika artystyczna Bolesławiec.

2. Konkurs trwa od dnia 01.09.2021 r. od momentu opublikowania informacji o nim na profilu facebookowym e-manufaktura.com ceramika artystyczna Bolesławiec do 30.09.2021 r. do godz.23:59.

 

V. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Zadaniem Uczestnika jest wysłanie zdjęcia na zadany w poście konkursowym temat- tym razem jest to Słodki wrzesień z Ceramiką Bolesławiec. Ważne, aby zdjęcie zawierało na głównym planie potrawy podane na ceramice bolesławieckiej, w dekoracjach występujących w sklepie internetowym www.e-manufaktura.com. Przez “słodki wrzesień” rozumiemy wszystkie desery ( pieczone, smażone, gotowane), wszystkie dania słodkie oraz owoce.

2. Zdjęcie należy umieścić jako komentarz pod postem konkursowym.

3. Każdy Uczestnik może wysłać dowolną ilość zdjęć ale nagrodę może otrzymać tylko jedną.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć w serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/e.manufaktura

5. Organizator dokona oceny zdjęć i ogłosi zwycięzców jego zdaniem najciekawszych zdjęć na fanpage’u e-manufaktura.com pod adresem: https://www.facebook.com/e.manufaktura/

6. Wysłanie zdjęcia przez Uczestnika jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych (niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie dołączonego zdjęcia na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie:

a) utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia lub jego egzemplarzy;

b) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęcia w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

c) obrotu oryginałem albo egzemplarzami zdjęcia;

d) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem zdjęcia lub jego egzemplarzy;

e) rozpowszechniania zdjęcia w sposób inny niż określony w pkt V ppkt 2. w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie miejscach.

Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wybranym Uczestnikom nagród określonych w pkt. III.

7. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem:

https://www.facebook.com/e.manufaktura/

 

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. V Regulaminu.

3. Informacje o nagrodzie zostaną opublikowane w osobnym poście na fanpage’u e-manufaktura.com ceramika artystyczna Bolesławiec (https://www.facebook.com/e.manufaktura)

4. Warunkiem odebrania przez Uczestników nagród jest przesłanie w ciągu 48 godzin na fanpage`u www.facebook.com/e.manufaktura/.wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a) imię i nazwisko

b) adres korespondencyjny

c) numer telefonu

d) adres mailowy

5. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. VI ppkt 4., przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

1. Przyznane w konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Fundatora informacji, o której mowa w pkt. VI ppkt 4.

2. Nagrody zostaną wysłane za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.

3. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

4. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;

a) nie ukończyli 18 lat.VIII. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu "Słodki wrzesień z Ceramiką Bolesławiec", w tym opublikowanie nazwiska uczestnika konkursu w przypadku otrzymania nagrody . Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda ( art.6 ust. lit a RODO).

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przekazywane podwykonawcom wspierającym organizatora np. przy wykonywaniu usługi kurierskiej.

4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

5. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit f RODO).IX. Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.X. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook lub pod adresem e-mail: biuro@e-manufaktura.com.

2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.

3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 r. do odwołania.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.e-manufaktura.com.

  

 
Wersje językowe
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl